top of page

Onze missie

De vzw Dropping Hearts is een vrijwilligersorganisatie die in 2018 ontstaan is uit de vzw Non-Profit Belgium. De vzw Non-Profit Belgium werd in 2005 opgericht door een groep welzijnswerkers uit de Vlaamse gezondheidszorg in nasleep van de ramp met de tsunami die eind 2004 grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De belangrijkste opdracht van de vzw Non-Profit Belgium bestond er aanvankelijk in hulp te bieden op het gebied van medische en geestelijke gezondheidszorg.

 

Tijdens hun werkzaamheden merkten de vrijwilligers al heel snel op dat veel ellende vaak simpelweg het gevolg is van een gebrek aan goede infracstructuur. Meer nog dan maatschappelijke ordening blijkt het ontbreken van basiscomfort en -hygiëne de toekomst van heel wat mensen, waar ook ter wereld, te hypothekeren. Door de jaren heen begon de hulpverlening van de vzw Non-Profit Belgium zich naar dat terrein te verleggen. Los van het toedienen en bijbrengen van goede gezondheidszorg werd meer en meer ingezet op preventie en op verbeteringsacties aan wat er al was: op betere leefomstandigheden, zodat bijvoorbeeld het ontstaan van ziektes drastisch kon worden teruggedrongen en op efficiëntere (veelal landbouw-) technieken zodat oogstopbrengsten beter waren gegarandeerd.

 

De vzw Dropping Hearts wil op dit ingeslagen pad verdergaan en haar focus leggen op het bijdragen van hulp aan reeds bestaande kleine tot middelgrote welzijnsprojecten, waar ook ter wereld, en die bij voorkeur vanuit Vlaanderen worden aangestuurd. Heel wat goedbedoelde initiatieven immers trappelen ter plaatse of stranden als gevolg van een gebrek aan middelen voor vooral goede infrastructuur. Goede ideeën sterven daardoor vaak een stille dood, gemotiveerde welzijnswerkers blijven gedemotiveerd achter. De vzw Dropping Hearts wil ertoe bijdragen dat kleine tot middelgrote welzijnsinitiatieven, van welke aard dan ook, volop de overlevingskansen krijgen die ze verdienen. De uitgangsvraag die we hierbij stellen is: ‘Hoe kunnen we u helpen?’

bottom of page