Nieuws
 
 

Fortaleza project

voorjaar 2019 | Brazilië

Van 12 tot 20 maart 2019 gingen Evrard en Joost aan de slag in de favelas van het Braziliaanse Fortaleza om er deel uit te maken van Piano Posso, een Vlaams kleinschalig project rond muziek en kansarme jongeren.

Met dank aan Gert Deno (die de opbrengst van zijn privé-verjaardagsparty aan Dropping Hearts schonk), een bijzonder lucratieve wafelverkoop en de succesvolle spaghettidag, beiden in eigen beheer, konden alle gemaakte beloftes worden waargemaakt. De aanbouw van de muziekschool is door onze inspanningen weer een flink stuk opgeschoten: ramen en deuren werden aangekocht én geplaatst, de elektriciteit is voorzien, aangelegd en aangesloten op het net en dient alleen nog maar te worden afgewerkt.

 

Een beeldverslag van ons verblijf vindt u hieronder, waar Piano Posso voor staat leest u hier.

Wat we tot nog toe deden

Sri Lanka

In het zuidelijk Sri Lankaanse district Matara, waar onze moederorganisatie vzw Non-Profit Belgium tijdens onze eerste grote opdracht na de tsunami al een tijdje werkzaam was geweest, engageerden we ons om twee projecten blijvend te gaan steunen.

Aan de ene kant richtten we een kleine school op, te midden van de theeplantages, om er op die manier de arbeiderskinderen een kans op fatsoenlijk onderwijs te bieden. Ondertussen zijn er al een heleboel kinderen op die manier, na de lessen in ons schooltje te hebben voltooid, doorgestroomd naar het reguliere onderwijs. Het is zo goed als zeker dat zonder het bestaan van ons lokale onderwijsinitiatief de meesten van hen nooit uit de vicieuze cirkel van kinderarbeid en trachten te overleven zouden zijn geraakt.

Verder blijven we ook paraat in Elderly Home, een tehuis voor mentaal gehandicapten en ouderlingen, waar we eerder heel wat infrastructurele verbeteringen realiseerden om alzo de menswaardige basisbehoeften van de inwoners te helpen garanderen.

Onze contactpersoon ter plaatse is tot op de dag van vandaag Kumari Kulatunga. Het was ook zij die onze teams na de tsunami in Sri Lanka aanstuurde. Kumari volgt het project van het Elderly Home en het schoolproject op de theeplantage verder op de voet op en brengt ons daar geregeld verslag over uit.

Malawi

In 2010 sloten we ons in de Malawische vlakte van Sitima aan bij het reeds lopende project YOCEvim.

YOCEvim coördineert er een onderwijsproject waarbij kinderen van vijf omliggende dorpen opgevangen worden in een speciaal daartoe opgerichte school. Ze krijgen er onderwijs dat zich in de eerste plaats richt op sociale ontwikkeling. Bovendien wordt volop ingezet op alfabetisme. Op die manier verhogen de kinderen hun kansen op instroming in het reguliere onderwijs.

Het aandeel van de vzw Non-Profit Belgium in dit project is erop gericht bij de bevolking van deze vijf dorpen het probleem van de chronische ondervoeding aan te pakken. Om dat te kunnen bewerkstelligen werd door ons de Community Food Bank opgericht. Eén lid van onze vzw verbleef zes maanden lang in de regio om op die manier om er de opstart van het project mee te realiseren en de eerste ontwikkelingen van nabij op te volgen. Intussen is de eerste oogst al binnen, een deel daarvan werd ter beschikking van de meest armen en de meest hulpbehoevenden.

Wie zijn we

Dropping Hearts is een onafhankelijke Belgische ontwikkelingsorganisatie die is ontstaan als een logisch vervolg op een aantal kleinschalige ontwikkelingsprojecten die eerder werden georganiseerd onder de vlag van de vzw Non-Profit Belgium.

De vzw Non-Profit Belgium werd opgericht door gezondheidswerkers afkomstig uit ondermeer ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De organisatie vond haar oorsprong eind 2004 na de tsunami die grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De daaropvolgende acht maanden verzorgden drieënveertig hulpverleners  — verpleegkundigen, trauma councelors en dokters — de slachtoffers van de ramp in zuiden van Sri Lanka.

De projecten die de vzw Non-Profit Belgium opzette situeerden zich op het terrein van gezondheid, welzijn en onderwijs en worden gefinancierd door individuele giften, benefietconcerten, fuiven, gemeentelijke initiatieven, scholen ...

In oktober 2018 werd de vzw Non-Profit ontbonden en richtte stichtend lid Evrard Valvekens de vzw Dropping Hearts op.

 
 
16 Scholenproject Zuid-Kivu 2020
Democratische Republiek Congo
koningboudewijnstichting.jpg

Dropping Hearts aan de slag in Uvira in de DR Congo

Uvira is gelegen in de provincie Zuid-Kivu. De stad heeft al verschillende jaren te lijden onder oorlog en een veranderend klimaat met regelmatig noodweer.  Een van de gevolgen daarvan is dat een groep van zestien kleine scholen totaal verloederd is geraakt. De oorlogsschade is enorm, de grillige weersomstandigheden lieten een spoor van vernieling achterna. Allesbehalve fraaie omstandigheden dus voor een kind om hierin op te moeten groeien. 
Dropping Hearts wil samen met de leerkrachten en een plaatselijke vzw ACIDI ( action de charité pour l'intégration et le développement) van deze scholen in een lopend project opnieuw een stevige structuur uitbouwen in de regio aan de hand van de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Eind 2019 gingen we er ter plaatse mee aan de slag om op die manier, samen met deze leerkrachten, een antwoord trachten te bieden op de problematiek waarmee deze streek te kampen heeft zoals klimaatveranderingen en gendergelijkheid. Niet alleen willen we dat de accommodatie op het gebied van beschutting en watervoorziening opnieuw aan de huidige standaardnormen beantwoordt, we gaan vooral ook leraren zélf creatief aan de slag laten gaan, in het bijzonder met het oog op preventie. Alleen dan kan men verder werken aan een hoopvol toekomstperspectief met de kinderen, wiens dromen nu zijn getekend door een gruwelijk oorlogsverleden. 

Een eerste beelden bij deze opstart vind hieronder.

Fiscaal attest!

 

Het Zuid-Kivu project geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting!

Uw gift(en) van minimum 40 euro op jaarbasis (uw bedrag van 40 euro kan dus samengesteld zijn uit verschillende giften, als ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden) die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting, geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

(art 145/33 WIB)
 
Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting
IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BP0TBEB1)
Met als mededeling ***128/3114/00037***

118277327_313956326509343_83092736017937
 
 
117950285_356109425779589_87888715226201

"Act as if what you do makes a difference. It does."

William James

117950285_356109425779589_87888715226201

"Act as if what you do makes a difference. It does."

William James

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
 
 

Experience Dropping Hearts

 DAAN | Seven Lives (Evrard Valvekens edit)

  • YouTube - grijze cirkel

Contacteer

Dropping Hearts

Je gegevens zijn verzonden!